نویسنده = شایسته، ریحانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 15-28

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ ریحانه شایسته