نویسنده = قائمی نیک، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-70

محمدرضا قائمی نیک؛ مجتبی زروانی