نویسنده = اسکندری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. صادر اول از دیدگاه پروکلس و صدر المتالهین

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-50

سعید رحیمیان؛ زهرا اسکندری