نویسنده = دهقانی نژاد، عباس
تعداد مقالات: 1
1. امکان معجزه از دیدگاه قاضی عبدالجبارمعتزلی و فیلسوفان دین معاصر مسیحی

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-92

عباس دهقانی نژاد؛ محمّد سعیدی مهر