نویسنده = سلمانی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-50

قدرت الله خیاطیان؛ یاسمن سلمانی