نویسنده = محمد پور، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی تطبیقی از قاعده لطف در دیدگاه متکلمان اسلامی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-34

محمد بیدهندی؛ سکینه محمد پور