نویسنده = فرخ زادگان صفی آباد، مهین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-130

محمد کاظم علمی سولا؛ مهین فرخ زادگان صفی آباد