نویسنده = موسوی، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. قرائتی بین ادیانی از انسان کامل با رویکرد عرفانی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-38

محمد کاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی