نویسنده = خوشقانی، ندا
تعداد مقالات: 2
1. زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه آن با ادیان خداباور)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-40

ندا خوشقانی؛ امیرعباس علیزمانی


2. سرگذشت انسان از اختیار تا نجات

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-68

ندا خوشقانی؛ امیر عباس علیزمانی