نویسنده = اترک، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه لوگوس مسیحی (حقیقت عیسوی) و حقیقت محمدی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 65-86

حسین اترک