نویسنده = دریانی اصل، مریم
تعداد مقالات: 1
1. معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-108

امیرعباس علیزمانی؛ مریم دریانی اصل