نویسنده = دماوندی، علی رمضان
تعداد مقالات: 1
1. تبارشناسی انگاره های اعتزالی در متون زرتشتی

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-76

10.22108/coth.2017.21671

ناصر گذشته؛ علی رمضان دماوندی