نویسنده = رحیم پور، فروغ السادات
تعداد مقالات: 3
1. علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-78

10.22108/coth.2018.105020.1076

فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی


3. بررسی تحلیلی تعارض میان نظریه تکامل و نظام آفرینش از دیدگاه کیث وارد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-76

فروغ السادات رحیم پور؛ فائزه زارعیان