نویسنده = خلیلی، مژگان
تعداد مقالات: 1
1. وجه وجودیِ« شرّ» در آثار مانی: تبیین و سنجش

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 19-36

10.22108/coth.2016.20767

مژگان خلیلی؛ حسین کلباسی اشتری