نویسنده = مناقب، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکانِ جمع بین مبانی معرفتی قرآن و اصول هرمنوتیک فلسفی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-152

10.22108/coth.2016.20765

سید مصطفی مناقب؛ عبدالله محرابی