نویسنده = جباره ناصرو، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/coth.2016.20766

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو