نویسنده = زروانی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه ویلفرد کنت‌ول اسمیت در مسئلۀ تنوع دینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-156

10.22108/coth.2016.21199

حامد نظرپور نجف آبادی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


2. تمایز میان ذات و واقعیت دین رفع: یک ابهام در روش پدیدارشناسی دین

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-70

محمدرضا قائمی نیک؛ مجتبی زروانی