نویسنده = یعقوبی، هانیه
تعداد مقالات: 1
1. رؤیت خداوند از نگاه فخرالدین رازی و علّامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-136

10.22108/coth.2016.20764

مرتضی عرفانی؛ ابراهیم نوری؛ هانیه یعقوبی