نویسنده = رضی بهابادی، بی بی سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آموزه فداء مسیحیّت در تفاسیر المنار و المیزان

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-64

10.22108/coth.2016.20759

بی بی سادات رضی بهابادی؛ فرشته معتمدلنگرودی