نویسنده = آقاحسینی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی داستان حضرت ابراهیم در متون تفسیری و عرفانی (تا قرن هفتم هجری)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-64

حسین آقاحسینی؛ سمانه زراعتی