نویسنده = یزدانی، عباس
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه دیدگاه تکثرگرایی دینی هیک با دیدگاه انحصارگرایی دینی پلنتینگا

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-82

عباس یزدانی؛ مهدی جهان مهر


3. رابطه بین دین و مدرنیته، تعارض یا سازگاری؟

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 103-120

عباس یزدانی


4. بررسی و مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلنتینگا در مورد تنوع ادیان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 109-124

عباس یزدانی؛ پریسا فیضی