نویسنده = بورونی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم انسان از دیدگاه کارل بارث و الهیات لیبرال قرن نوزدهم

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 81-94

10.22108/coth.2016.20761

قربان علمی؛ علی بورونی