نویسنده = عابدی اردکانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نگرش دینی و تأثیر آن بر اندیشه‌های سیاسی سنت آگوستین و امام خمینی

دوره 10، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-16

10.22108/coth.2019.114555.1222

محمد عابدی اردکانی؛ علی مزیدی