نویسنده = دسترنج، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-46

10.22108/coth.2016.20758

محمد بیدهندی؛ مهدی دسترنج