نویسنده = کریمی دورکی، الهام السادات
تعداد مقالات: 1
1. تجربه دینی و گوهر‌انگاریِ آن از منظر غزالی و ویلیام جیمز

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-126

10.22108/coth.2016.20763

احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی