نویسنده = نجفی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-28

10.22108/coth.2017.21668

مسلم نجفی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی