نویسنده = دیرباز، عسکر
تعداد مقالات: 1
1. نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حق هگل

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 53-72

هژیر مهری؛ عسکر دیرباز