نویسنده = واعظی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کرامت و خوارق عادات از دیدگاه ابن‌سینا و قشیری

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-108

10.22108/coth.2017.102697.1038

محمود بهاروند؛ سید حسین واعظی