نویسنده = محمدرضایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دیدگاه جان هیک و سید حسین نصر در باب کثرت گرایی دینی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-40

محمد محمدرضایی؛ طاهر کریم زاده