نویسنده = علمی سولا، محمد کاظم
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه امکان فقری در مبحث علیت وسازگاری یا عدم سازگاری آن با تشکیک یا وحدت شخصی وجود

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-26

طوبی لعل صاحبی؛ عباس جوارشکیان؛ محمّد کاظم علمی سولا


2. بررسی تطبیقی فضیلت از دیدگاه کانت و فارابی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-130

محمد کاظم علمی سولا؛ مهین فرخ زادگان صفی آباد