نویسنده = اله بداشتی، علی
تعداد مقالات: 1
1. روح القدس در آموزه های مسیحی و اسلامی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

علی اله بداشتی