نویسنده = حقی، علی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-52

علی حقی؛ ملیحه زختاره