نویسنده = رامین، فرح
تعداد مقالات: 3
2. ارتباط و تمایز برهان نظم با برهان غایی و نظام احسن وجود

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 93-108

فرح رامین


3. تکامل گرایی الحادی در بوته نقد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 37-58

فرح رامین