نویسنده = زارعیان، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی تعارض میان نظریه تکامل و نظام آفرینش از دیدگاه کیث وارد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 59-76

فروغ السادات رحیم پور؛ فائزه زارعیان