نویسنده = علیزمانی، امیرعباس
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و تطبیق مفهوم خدا و اصالت در اندیشه کرکگور و سارتر

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-114

امیرعباس علیزمانی؛ علیرضا فرجی


2. زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه آن با ادیان خداباور)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-40

ندا خوشقانی؛ امیرعباس علیزمانی


3. سعادت و معنا در مکتب ابن عربی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

مهدیه سادات کسایی‌زاده؛ امیرعباس علیزمانی؛ هادی وکیلی


4. معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-108

امیرعباس علیزمانی؛ مریم دریانی اصل