نویسنده = خزاعی، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت‌جویی و سازندۀ هویت عقلی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-146

10.22108/coth.2018.111533.1160

حسین همت زاده؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


2. باور دینی، انگیزش و التزام اخلاقی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-98

زهرا خزاعی