نویسنده = مشکاتی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 3
1. سنخیت علی و معلولی در الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1393، صفحه 127-140

محمد مهدی مشکاتی؛ بهناز طبیبیان


2. مقایسه و تطبیق آرای ابن سینا و توماس آکوئینی در مسائل مربوط به معاد

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-96

محمد مهدی مشکاتی


3. تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-114

تقی اجیه؛ محمد مهدی مشکاتی