نویسنده = نعمتی پیرعلی، دل آرا
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق انگارۀ وحی در عهدین و قرآن کریم

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-114

دل آرا نعمتی پیرعلی