دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی آموزه‌های محیط زیستی طبیعی در اسلام و زرتشت با تأکید بر قرآن و وندیداد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22108/coth.2020.117934.1307

کامران اویسی


2. نظریه عمومی حقوق اسلامی محیط‌زیست؛ مبانی ایدئولوژیک و قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22108/coth.2020.117089.1280

محمدرضا حق شناس؛ ابوالقاسم نقیبی