کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 6
1. بررسى نظریۀ تفسیری‌-تأویلى در نظام فکری میرداماد

دوره 9، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-28

10.22108/coth.2018.105223.1080

محمد سلطانی رنانی


2. تأویل شناسی در چشم انداز حکیم عبدالرزاق لاهیجی

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 109-122

10.22108/coth.2018.105366.1084

نفیسه اهل سرمدی؛ سید مهدی امامی جمعه


3. هرمنوتیک انتولوژیک صدرایی و مسئله زبان دین

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-46

10.22108/coth.2016.20758

محمد بیدهندی؛ مهدی دسترنج


4. بررسی مفهوم تأویلگرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن عربی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 35-50

قدرت الله خیاطیان؛ یاسمن سلمانی


5. تأویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ تُکتم مشهدی


6. روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-116

جعفر شانظری؛ تقی اجیه