نویسنده = قاسم کاکایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و نقد ارتباط مرگ و گناه در آثار آگوستین قدیس

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-18

10.22108/coth.2016.20766

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو


2. کارکردهای «الهیات» در سنّت مسیحی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-18

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


3. مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-18

قاسم کاکایی؛ منصوره رحمانی