نویسنده = مهدی دهباشی
تعداد مقالات: 2
1. زهد از نگاه نیچه وحافظ

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-28

10.22108/coth.2016.20757

ابراهیم رضایی؛ مهدی دهباشی


2. بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری