نویسنده = جعفر شانظری
تعداد مقالات: 5
2. بررسی و تطبیق جعل یا کشف معنای زندگی در اندیشه کیرکگور و سارتر

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-80

10.22108/coth.2016.20760

جعفر شانظری؛ علیرضا فرجی


4. بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و رابطه آن با معنای زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

فریبا اکبرزاده؛ مهدی دهباشی؛ جعفر شانظری


5. روش تأویلی - تمثیلی فهم قرآن درعرفان و مذهب باطنیه

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 103-116

جعفر شانظری؛ تقی اجیه